Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Innovatieve schuldhulpverlening.

De Raad voor de Rechtspraak onderzoekt momenteel hoe we in Nederland de rechtspraak beter kunnen organiseren voor burgers met schulden. Dit betekent ook dat ministeries zoals Veiligheid & Justitie en Sociale Zaken gezamenlijk naar regelgeving moeten kijken. Nu zitten regels burgers soms behoorlijk in de weg, terwijl die al genoeg problemen hebben.’ Hebben we als wettelijke macht een maatschappelijke taak? Moeten we burgers met geldproblemen niet helpen? Het antwoord is ja. Hoe en wat dit betekent voor provincie Groningen, wordt vervolgd

Praktische informatie

Er zijn verschillende organisaties in Nederland die persoonlijke hulp of advies verlenen bij schulden. Bijvoorbeeld een wijkteam, het maatschappelijk werk, sociaal raadslieden of de schuldhulpverlening in de gemeente. Eerst zal de schuldhulpverlener proberen een oplossing te zoeken met de schuldeisers: dit heet het minnelijk traject. Lukt dat niet, dan wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject (de WSNP).

Het minnelijk traject

In het minnelijk traject probeert de schuldhulpverlener een regeling te treffen met de schuldeisers. Het minnelijk traject is een vrijwillige schuldregeling en bestaat uit 2 fases. De stabilisatiefase en de schuldregelingsfase:

Fase 1: stabilisatiefase

Deze eerste fase komt voor het officiële schuldregelingstraject. In deze fase brengt de schuldenaar, samen met de schuldhulpverlener, alles op orde om de kans van slagen in het minnelijke traject te vergroten. Deze fase heeft een aanmelding en een intake.

Fase 2: schuldregelingsfase

Er wordt een schuldregelingsovereenkomst getekend (vanaf tekenen gaan de drie jaar lopen). Hierin staan de afspraken vastgelegd. Vervolgens worden de schulden geïnventariseerd. De schulden kunnen in deze fase kunnen op verschillende manieren worden opgelost, middels een schuldbemiddeling dan wordt er maandelijks een bedrag gereserveerd voor de schuldeisers en vindt er elk jaar een hercontrole plaats en uitbetaling aan de schuldeisers. In sommige gevallen kan de kredietbank overgaan tot herfinancieren van de schulden / het verstrekken van een saneringskrediet. Zij betalen dan de volledige schuld af en de schuldenaar heeft dan 1 schuldeisers en dat is de kredietbank. Er zal dan een maandelijkse aflossing worden gedaan aan de kredietbank. Daarna volgt een voorstel aan alle schuldeisers.

Let op: zolang de schuldregeling niet geslaagd is, zijn schuldeisers niet verplicht uitstel te verlenen of te stoppen met het innen van incassokosten.

Akkoord van schuldeisers

Als alle schuldeisers akkoord gaan met het voorstel is de minnelijke schuldregeling een feit. Deze kent twee vormen: een schuldbemiddeling of een schuldsanering/saneringskrediet. Voldoet de schuldenaar drie jaar lang aan alle voorwaarden van de regeling, dan wordt het restant van de schulden na drie kwijtgescholden. Let op bepaalde CJIB vorderingen kunnen meegenomen worden in een schuldregelingstraject. De verkeersboetes worden na een geslaagd traject kwijtgescholden maar strafbeschikking, strafrechtelijke boetes en ontnemingsmaatregelen worden niet kwijtgescholden na een geslaagd traject. Bij DUO wordt alleen de achterstallige afbetalingen meegenomen en de rest van de lening wordt gedurende de schuldregeling bevroren. De openstaande lening moet ook naar een geslaagd traject terugbetaald worden.

Niet akkoord schuldeisers; wet schuldsanering

Gaan de schuldeisers niet akkoord met het betalingsvoorstel van de schuldhulpverlenende organisatie, dan kan een dwangakkoord of een voorlopige voorziening of een moratorium worden aangevraagd. Ook wordt men doorverwezen naar het wettelijke traject, WSNP. Ook als het niet lukt om samen met een schuldhulpverlener tot een minnelijk akkoord te komen met de schuldeisers, wordt de rechter gevraagd om een oplossing: het wettelijke traject via de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

Informeer altijd of de schuldhulpverlener is aangesloten bij een branchevereniging. Dit verkleint de kans op malafide schuldhulpverleners. Voor schuldhulpverlening mag nooit geld worden gevraagd!

Meer informatie