Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Intergenerationele armoede stopt ook door de paniek die armoede met zich meebrengt weg te halen.

Samen aan de slag

21 februari 2019

Tijdens het congres Altijd arm?! in november 2018 deed wethouder Laura Broekhuizen, van gemeente Oldambt, de oproep om in de actiestand te blijven en samen aan de slag te gaan voor de Alliantie van Kracht.

Afgelopen week is de Alliantie van Kracht verder op de kaart gezet. Aandacht vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Provincie Drenthe zorgde voor een tweetal werkbezoeken. Tijdens het werkbezoek van directeur-generaal Sociale Zekerheid en Integratie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Bernard Ter Haar en commissaris van de Koning in Drenthe Jetta Klijnsma bleek ‘Samen aan de slag en in actie komen’ het overkoepelende thema. Initiator van de Alliantie van Kracht, Johan Brongers: “Het onder de aandacht brengen van de overerfbare armoede in de Veenkoloniën is erg belangrijk. Het is een investering voor de toekomst, wanneer overheidsbeleid knelt kunnen we contact hebben met het ministerie en de provincie. Op die manier ontstaat er ruimte voor een gesprek.” Eenzelfde gesprek met René Paas, commissaris van de Koning in Groningen, volgt binnenkort.

Ervaringsdeskundigen zijn bruggenbouwers

Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) komt duidelijk naar voren dat er in de Veenkoloniën een aantoonbaar risico is op overerfbare armoede aldus Sanne Visser, onderzoeker. “In beleid moet er meer aandacht komen voor de mechanisme in het gezin die een rol spelen in de overdracht van armoede. Ervaringsdeskundigen zijn voor het onderzoek van groot belang. Bij ieder interview wat wij voeren gaat dezelfde ervaringsdeskundige mee.” Tijdens beide werkbezoeken waren ook ervaringsdeskundigen aanwezig. Bernard Ter Haar: “We zijn ons bij de rijksoverheid steeds beter bewust van het belang van inzet van ervaringsdeskundigen. In verschillende trajecten zijn we aan het kijken hoe we dit kunnen inpassen.

Ervaringsdeskundige Gea Groothuis onderschrijft dit: “Het effect dat een ervaringsdeskundige kan hebben zou zelfs bij woningstichtingen en energieleveranciers van grote waarde kunnen zijn, omdat je op die manier een open dialoog op gang brengt.” Martin Sitalsing, voorzitter raad van bestuur Lentis, onderstreept de waarde van ervaringsdeskundigen in het doorbreken van patronen. Bijvoorbeeld in de vorm van een herstelacademie: ”Waar het om gaat is dat niet professionals maar ervaringsdeskundigen een leerwerkplaats (academie) oprichten waar ze werken aan leerervaringen om de armoedespiraal te doorbreken. Welke succesfactoren zijn helpend en hoe kun je dat goed in je ‘eigen systeem’ inrichten.

Tijd voor concrete resultaten

Opvallend in het gesprek met Bernard Ter Haar was het feit dat professionals in het helpen van burgers vaak belemmeringen ervaren van wet- en regelgeving. Omdat bij de huishoudens waar ze mee te maken krijgen er vaak sprake is van problematiek op verschillende domeinen. Deze gezinnen krijgen te maken met verschillende hulpverleners en instanties die werken naar hun eigen richtlijnen en gebonden zijn aan regelgeving. Vaak zijn de ervaren knelpunten in de samenwerking onterecht, want er kan en mag meer dan wordt gedacht. Op dit moment is er binnen de rijksoverheid een team aan het kijken naar knelpunten en mogelijkheden voor meer maatwerk rondom hulpverlening voor multiprobleem huishoudens.

Jetta Klijnsma: “Ik ben blij dat mensen snappen dat er iets moet gebeuren rondom overerfbare armoede. De mensen die hiermee te maken hebben, mogen we niet in de steek laten. De Alliantie moet nu laten zien wat de daadwerkelijke effecten van het netwerk zijn voor de mensen die in armoede leven. Ga samen op de plek staan waar het moet gebeuren, neem die mensen aan de arm.” Lian Veenstra, wethouder Stadskanaal en ambassadeur benadrukt die woorden: “Het onderzoek dat nu loopt gaat ongetwijfeld mooie inzichten opleveren. Daarnaast hebben we ook hier en nu een taak te vervullen. Intergenerationele armoede stopt ook door de paniek die armoede met zich meebrengt weg te halen.”

De oproep van Johan Brongers:
“Laten we samen gaan kijken welke regels hinderlijk zijn in de dienstverlening naar de burger. Bijvoorbeeld de te overbruggen periode tussen kinderbijslag en studietoelage van DUO. Wanneer we deze hinderlijke regels in kaart kunnen brengen, kan de bureaucratie die zo funest is voor mensen die leven in armoede verminderd worden.”

Grote verschillen

In Nederland dreigen we uit elkaar te groeien, de verschillen tussen arm en rijk worden steeds groter. Het is van belang om mensen die in deze situaties zitten van onderop weer naar boven te krijgen. De Alliantie van Kracht sluit aan bij wat we moeten doen in de samenleving. Mensen mee laten doen, op zoek gaan naar verbindingen, aldus dhr. Bernard ter Haar.

Alliantie van kracht

In het Veenkoloniale gebied leven zo’n 14.000 gezinnen in armoede, vaak generatie op generatie. In het gebied groeien zo’n 7000 kinderen op in een gezin dat langdurig arm is. De Alliantie van Kracht is een netwerk bestaand uit maatschappelijke organisaties, overheden en kennisinstellingen. Zij willen samen, als werkgevers, een beweging op gang brengen om armoede in de Veenkoloniën op zowel de korte als de lange termijn structureel en fundamenteel te bestrijden. Het doel van de Alliantie van Kracht is gezinnen in armoede adequaat ondersteunen en met hen kansen ontwikkelen.

Voorzitter van de Alliantie van Kracht, burgemeester Eric van Oosterhout van gemeente Emmen: “Duizenden kinderen in onze regio groeien op in een arm gezin. Ze worden arm geboren en blijven dat vaak hun leven lang. Wij willen een halt toeroepen aan armoede die van generatie op generatie over gaat. We hebben de topambtenaar laten zien dat we daar als gemeenten hard aan werken, maar het Rijk ook hard nodig hebben.”

Meer weten over de Alliantie van Kracht? Kijk dan op www.armoedegroningen.nl

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.