Tekst vergroten Tekst verkleinen Letter afstand vergroten Letter afstand verkleinen

Deel dit bericht.

Werkende armen zijn mensen uit een arm huishouden die betaald werk hebben. Scholieren en studenten met een bijbaan zijn buiten beschouwing gelaten.

Aandeel werkende armen in Nederland gegroeid en overtreft dat van Denemarken en België

11 oktober 2018

In oktober verscheen de publicatie Als werk weinig opbrengt; Werkende armen in vijf Europese landen en twintig Nederlandse gemeenten van Sociaal en Cultureel Planbureau.  

Enkele conclusies uit de SCP-studie: 

  • In Nederland stijgt het aandeel werkende armen sinds 1990. De toename in de periode 2001-2014  is vermoedelijk vooral ontstaan door achterblijvende lonen, dalende winsten en toenemende werkloosheid.
  • Werkende zzp’ers, alleenstaanden en mensen met een migratie-achtergrond behoren vaak tot de armen.
  • Werknemers zijn vooral arm door weinig gewerkte uren, zelfstandigen door een laag uurinkomen.
  • Nederland telt verhoudingsgewijs meer werkende armen dan Denemarken en België, maar een stuk minder dan Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dat hangt samen met uiteenlopende wetten en regelingen, maar ook met culturele verschillen.
  • Nederlandse gemeenten besteden in hun beleid weinig specifieke aandacht aan werkende armen en weten niet goed hoe ze deze groep moeten bereiken.

Gemeentelijk beleid: weinig aandacht voor werkende armen

Gemeenten schenken in hun beleid relatief weinig specifieke aandacht aan werkende armen. Ze geven zelf vaak aan dat ze deze groep moeilijk kunnen bereiken en veronderstellen regelmatig dat dit afdoende gebeurt via de inkomens- en werkvoorzieningen die voor iedereen beschikbaar zijn. Als er specifiek beleid wordt gevoerd, betreft het vaak mensen die werken naast een bijstandsuitkering. Arme werkenden zonder bijstandsverleden hebben de gemeenten echter niet goed op de radar. Dat gaat met name om groepen die gemeenten niet via andere kanalen (scholen, huisarts) bereiken, zoals huishoudens zonder kinderen; en om groepen die vaak minder geneigd zijn hulp te vragen, zoals zelfstandigen. Er is weinig zicht op de effectiviteit van het gemeentelijk armoedebeleid voor werkende armen: dit wordt niet systematisch bijgehouden.

Voor de werkgroep Werkende armen zijn nog deelnemers welkom. Aanmelden kan bij Thomas de Boer van Moedige Dialoog Groningen.

Deel dit bericht.

Meer informatie.

Volg ons.